More+
  More+
  More+
  Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Association analysis of BMP6 gene polymorphisms with growth and slaughter traits in Yuexi Frizzled chicken
  GuoLi, Li Zhang, Fujian Wang, Lei Li, Chengfeng Bin, Dongxue Guo, Xiaotong Wang, Junyuan Lin, Shudai Lin, Tingting Xie,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202308010
  Abstract FullText HTML PDF
  Responses of maize growth to low phosphorus and phosphorus fertilizer application in different types of soil
  LU Luwen, YANG Fei, WANG Qianqian, WANG Xiurong,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202309017
  Abstract FullText HTML PDF
  Creating indica-japonica hybrid compatibility materials by using molecular detection and genome editing
  LI Zhuyu, JIANG Yongjie, FENG Yaoming, MEI Lin, LI Shunmei, ZHENG Lin, CHEN Letian, LIU Yaoguang, XIE Yongyao,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202403003
  Abstract FullText HTML PDF
  Inhibition activity of 4-O-α-thevetopyranosyldiphyllin on Spirogyra communis and its effect on chloroplast ultrastructure
  SUN Nan, WANG Mengyu, CHEN Jiaxin, ZHOU Lijuan,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202306007
  Abstract FullText HTML PDF
  Effect of combined pollution of Cd, Pb and Cu on growth and element absorption of Barringtonia racemosa
  PENG Yuanhang, ZHU Jieyi, LU Jie, RUAN Kejin, FENG Jiayi, LI Weibin, LIU Songsong, ZENG Shucai,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202305032
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of sucrose on the formation of root border-like cells and aluminum tolerance in Stylosanthes guianensis
  GUO Xueqiong, LIN Yan, CAI Zefei, CHEN Qianqian, TIAN Jiang, LU Xing, LIANG Cuiyue,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202304015
  Abstract FullText HTML PDF
  A quantitative evaluation method for postharvest banana characteristic browning based on the three-dimensional point cloud
  XIONG Juntao, WANG Yujie, HONG Dan, LIANG Junhao, HUANG Qiyin,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202307014
  Abstract FullText HTML PDF
  Effect of magnesium nutrition on growth and root system architecture traits of soybean seedlings
  LIU Zhaoyang, LI Shuyue, MAO Jingying, YAN Han, LIANG Cuiyue, LU Xing, TIAN Jiang,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202311009
  Abstract FullText HTML PDF
  Finite element analysis of mechanical collision damage during precision seeding of cassava seed stems
  CHEN Lintao, LAN Ying, DOU Wenmiao, LIU Zhaoxiang, MA Xu, CHEN Rui,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202308022
  Abstract FullText HTML PDF
  Path planning algorithm of agricultural robot based on improved APF-FMT*
  ZHANG Yali, MO Zhenjie, TIAN Haoxin, LAN Yubin, WANG Linlin,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202305030
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of Fusarium oxysporum on the biological characteristics and expression transcriptome of Caenorhabditis elegans
  YI Xingying, XIAO Yue, ZHANG Donghua, LIU Li, YAN Xiaohui, WU Jianrong,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202308007
  Abstract FullText HTML PDF
  Simulation and verification for obstacle avoidance path tracking of unmanned agricultural machinery
  WANG Pei, ZENG Sixiao, HE Jie,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202308002
  Abstract FullText HTML PDF
  Clonal variation and selection for growth and branching traits in young Tectona grandis plantations
  PAN Dongkang, LUO Rongxia, YANG Baoguo, ZHOU Wenlong, CHEN Hai, HUANG Guihua, LIANG Kunnan, WANG Xianbang,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202312012
  Abstract FullText HTML PDF
  Soil nutrient status and fertility evaluation of typical taro producing areas in Shaoguan City
  CUI Luoxiao, LIU Ya, ZHAO Lanfeng, ZHANG Xinming, XU Yiwu, XIE Jian, REN Zongling,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202307012
  Abstract FullText HTML PDF
  Design, synthesis and evaluation of insecticidal activity of phenylthiazole derivative containing primary amide and cyanogroup
  YANG Shuai, TANG Haoyi, ZHAO Chen, XU Hanhong,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202308001
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on the optimization processing of greenhouse environmental data based on EEMD-WPT
  WU Weibin, YANG Liu, WU Weihao, WU Xiannan, SHEN Ziying, ZHANG Fangren, LUO Yuanqiang,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202305029
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on crop tissue structure and mechanical properties
  LIU Qingting, HU Ping, ZHENG Mingxuan, LIN Zhichao, LI Zhiang, LI Tao,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202303006
  Abstract FullText HTML PDF
  Biological characteristics of the pathogen of guava wilt and screening of biocontrol bacteria and control agents
  HUANG Rong, ZENG Jing, YANG Yuting, XI Pinggen, JIANG Zide, LI Minhui,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202309006
  Abstract FullText HTML PDF
  Pcgf2 promotes the reprogramming of chicken embryonic fibroblasts into induced pluripotent stem cells
  YAO Ziqi, LIAO Liqin, SONG Jiabei, ZHANG Xinheng, XIE Qingmei,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202304045
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and experiment of low-power BDS-SPP/INS fusion positioning system
  ZHANG Tian, ZHANG Zhigang, LUO Xiwen, PENG Mingda, ZHANG Guocheng, HUANG Haixiang, YUAN Bingxuan, ZHANG Wenyu,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202305028
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on disease resistance of SlJAZ7 and its interaction with SlTGA7 in tomato
  LIN Chenyu, GUO Xin, WANG Wenjuan, ZHAI Min, CAO Yinjie, WANG Mengyue, ZHAO Pingjuan, YU Xiaohui,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202312017
  Abstract FullText HTML PDF
  Identification of pathogen causing leaf spot disease of Parthenocissus tricuspidata and establishment of LAMP rapid detection system
  HUANG Chengyu, CHEN Jianxin, ZHENG Xingyue, WU Fengjinglin, MA Huancheng, WU Jianrong,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202401012
  Abstract FullText HTML PDF
  Functional analysis of SAP11 gene in cassava
  WANG Wenjuan, LI Zhibo, LIN Chenyu, CAO Yingjie, LI Jianjun, GUO Xin, ZOU Liangping, LI Wenbin, ZHAO Pingjuan, YU Xiaoling, ZHANG Xiuchun, LI Shuxia, YU Xiaohui, RUAN Mengbin,
  DOI:10.7671/j.issn.1001-411X.202310017
  Abstract FullText HTML PDF